Turystyka w edukacji

 

Ojcowie Integracji Europejskiej

To osoby, które miały największy wpływ na powstanie Wspólnot europejskich, a zarazem bez których nie byłoby możliwe powstanie tej wspólnoty i późniejszej Unii Europejskiej. Nazywa się ich również Ojcami współczesnej Europy. W kolejności alfabetycznej byli to: Konrad Adenauer, Joseph Bech, Johan Willem Beyen, Winston Churchill, Alcide De Gasperi, Walter Hallstein, Sicco Mansholt, Jean Monnet, Robert Schuman, Paul-Henri Spaak, Altiero Spinelli...

 

Sławni ludzie o turystyce

…i krajoznawstwie,  podróżowaniu i ziemi Ojczystej... - cytaty...

 

Rola i znaczenie wycieczek oraz pracy krajoznawczo-turystycznej w edukacji szkolnej

Jedną z form organizowania pracy dydaktyczno-wychowawczej z młodzieżą na terenie szkoły są wycieczki i rajdy. Dobrze pomyślane i realizowane ułatwiają poznanie rzeczy i zjawisk, wpływają na rozwój spostrzeżeń, wyobraźni i myślenia, przyczyniają się do kształtowania i rozwijania uczuć patriotycznych, społecznych, estetycznych oraz wpływają na kształtowanie się takich cech charakteru, jak np. koleżeńskość, wytrwałość czy zaradność. Wycieczki zbliżają nadto szkołę do życia, ukazują działalność człowieka i zmiany, jakie człowiek dokonuje w otaczającym go świecie...

 

Edukacyjne funkcje turystyki

Turystyka a zwłaszcza podróże to jeden z najstarszych przykładów aktywności ludzi. Od najdawniejszych czasów ludzkość migrowała poza obszar swojego zamieszkania. Pierwsze migracje miały jednak nie tylko przesłanki ekspansji terytorialnych(wojny, krucjaty) czy wypraw dyplomatycznych lub handlowych, ale również były podyktowane indywidualnymi pobudkami takimi jak religia, zdrowie, przyjemność. Już w tych odległych czasach ciekawość świata, potrzeba przeżyć duchowych i poznawczych popychała ludzi do podróżowania. To właśnie takie motywy sprawiły, że zaczęły kształtować się takie postawy wobec turystyki, które dziś traktujemy jako turystykę edukacyjną...

 

Turystyka jako technika oddziaływań wychowawczych

Podróże zastępują niejako nieśmiertelność;

Podróżujemy, dlatego, że raz jeden,

Raz jeden tylko żyjemy.

Z czym kojarzy nam się turystyka? Co charakteryzuje turystykę? Jakie walory ona posiada? Jaki wpływ ma na człowieka? Czy szkoła daje nam możliwość korzystania z tej wspaniałej dziedziny, i jakie korzyści nam daje? Na te, oraz szereg innych pytań, związanych z walorami poznawczymi i wychowawczymi turystyki postaram się rzetelnie i skrupulatnie odpowiedzieć w mojej pracy. Gabriela Błażejczyk Żuromin...

 

Współczesne trendy w turystyce

W procesie obecnej, powszechnej globalizacji, promocja i marketing miejsc stanowi kluczowe narzędzie konkurowania na bardzo wymagającym rynku zarówno w skali regionu, kraju, Europy, jak i całego świata. Turystyka i współczesny rynek turystyczny znajduje się w czołówce światowych dziedzin gospodarki, jednakże wymaga ona niezwykle przemyślanych, spójnych i konsekwentnych działań marketingowych...

 

Walory turystyczne - podział i klasyfikacja

PODZIAŁ WALORÓW TURYSTYCZNYCH

Według T. Lijewskiego, B. Mikułowskiego i J. Wyrzykowskiego walory turystyczne to:

„... specyficzne cechy, elementy środowiska naturalnego oraz przejawy działalności człowieka, które są przedmiotem zainteresowania turysty”...

 

Miejsce turystyki w systemie potrzeb człowieka

W celu określenia miejsca turystyki w systemie potrzeb człowieka musimy na początku te potrzeby określić i z hierarchizować. Potrzeby człowieka usystematyzował A. H. Maslow. Maslow budując swoją teorię potrzeb inspirował się na osiągnięciach szkoły stosunków społecznych Eltona Mayo. Postawił on hipotezę, że człowiek w swoim działaniu dąży do zaspokojenia zespołu potrzeb, zaś potrzeby te tworzą logiczną hierarchię...