1. Turystyka ze względu na jej znaczenie dla rozwoju osobowości młodego pokolenia, wychowania w duchu patriotyzmu, szacunku do ludzi i środowiska przyrodniczego oraz dóbr kultury i współczesnych wytworów ludzkiej pracy, zajmuje ważne miejsce w pracy placówek oświatowo-wychowawczych. Krajowy Zjazd Delegatów PTSM uznał za słuszne wzbogacenie programów, form i metod działania Towarzystwa o nowe doświadczenia. Zwrócono uwagę na konieczność upowszechniania turystyki w środowisku młodzieży szkolnej przy aktywniejszym oddziaływaniu PTSM i jego podstawowych ogniw – szkolnych Kół PTSM.
 2. Podstawą do organizowania Szkolnych Kół Krajoznawczo-Turystycznych PTSM lub Szkolnych Kół PTSM jest ustawa o systemie oświaty.
 3. Koło PTSM współuczestniczy w organizacji turystyki szkolnej oraz realizuje zgodnie ze Statutem Towarzystwa zadania w zakresie:
  a) krzewienia idei ruchu schronisk młodzieżowych, krajoznawstwa i turystyki w środowisku młodzieży szkolnej i nauczycieli;
  b) popularyzacji schronisk młodzieżowych w środowisku szkolnym, jako placówek wychowawczych i najtańszej bazy turystycznej dla młodzieży;
  c) poznania historii, tradycji oraz aktualnych zadań Towarzystwa;
  d) popularyzacji wędrówek po trasach typowych PTSM oraz wycieczek krajoznawczych, organizowanych w oparciu o sieć schronisk młodzieżowych;
  e) współpracy SKKT PTSM i SK PTSM z kierownictwem szkolnego schroniska młodzieżowego oraz pomocy w organizowaniu i prowadzeniu bazy zlokalizowanej w szkole, internacie lub bursie;
  f) organizowania i uczestniczenia w imprezach turystycznych, gminnych, wojewódzkich, centralnych podejmowanych przez Towarzystwo; g) propagowania, zdobywania odznaki „Przyjaciel Schronisk Młodzieżowych”.
 4. Dla ukierunkowania działalności SK PTSM i SKKT PTSM Zarząd Główny PTSM sugeruje następujące zadania programowo-organizacyjne mogące znaleźć odzwierciedlenie w całorocznej pracy Koła :
  a) prowadzenie działalności aktywizującej turystycznie młodzież w ramach Koła i w środowisku szkoły,
  b) udział Koła w życiu szkoły m.in.:
  – zorganizowanie kącika krajoznawczego i PTSM w szkole;
  – prowadzenie gazetki krajoznawczo-turystycznej w szkole,
  – zorganizowanie i prowadzenie centrum informacji krajoznawczo-turystycznej w szkole,
  – nawiązywanie współpracy ze szkolnym kołem Ligi „Ochrony Przyrody,
  c) organizowanie imprez turystycznych (obozy wędrowne, wycieczki, rajdy, zloty, biwaki, konkursy, turnieje) w oparciu o schroniska młodzieżowe,
  d) udział w konkursach i współzawodnictwie organizowanym przez ogniwa okręgowe i centralne PTSM,
  e) współpraca z Kołami PTSM z innych szkół,
  f) pomoc w organizowaniu Kół PTSM w sąsiednich szkołach,
  g) opieka nad miejscami pamięci narodowej,
  h) opieka nad pomnikami przyrody, zabytkami kultury materialnej,
  i) propagowanie obrzędów i zwyczajów regionalnych („Chodzenie z turoniem”, „Wianki”, „Powitanie wiosny”),
  j) opieka nad schroniskami młodzieżowymi i dbanie o estetykę ich otoczenia,
  k) opracowywanie rocznego planu pracy Koła PTSM z terminarzem realizacji i podsumowaniem rocznej działalności:
  – wybór i opracowywanie tematyki na zajęcia Koła, formy ich realizacji,
  – szczegółowy podział zadań wśród członków Koła,
  l) wypracowanie własnego charakteru i symboliki Koła ( nazwa, znaczek, strój, obrzędowość w przyjmowaniu nowych członków, cykliczne imprezy i działalność),
  ł) prowadzenie systematycznego naboru nowych członków PTSM,
  przedłużanie członkostwa (prowadzenie dokumentacji, deklaracje, legitymacje),
  m) prowadzenie dokumentacji upamiętniającej prace Koła (kronika fotograficzna, księga pamiątkowa),
  n) podnoszenie własnych kwalifikacji turystycznych,
  o) prowadzenie działalności szkoleniowej,
  p) utrzymywanie kontaktów i nawiązywanie współpracy z młodzieżą z innych krajów należących do MFSM.5. Roczny plan pracy koła powinien objąć cztery okresy: jesienny, zimowy, wiosenny i letni.

OKRES JESIENNY:

1) sprawozdanie z wypraw wakacyjnych;
2) wieczory wakacyjnych wspomnień;
3) wystawy fotograficzne;
4) prezentacja obozowych kronik;
5) imprezy z okazji Światowego Dnia Turystyki (27.09) – rajd, biwak;
6) imprezy z okazji Tygodnia Turystyki Młodzieży – popularyzacja działalności PTSM (każdy dzień poświęcony innemu zagadnieniu):
– inauguracja obchodów na apelu szkolnym,
– spotkanie w schronisku młodzieżowym z działaczami Towarzystwa,
– wycieczka, rajd, biwak (do 3 dni),
– zakończenia obchodów TTM, rejestracja w kronice, podsumowanie;
7) współpraca z kierownikiem schroniska sezonowego w zakresie likwidacji bazy noclegowej;
8) inwentaryzacja krajoznawcza okolic szkoły lub schroniska;
9) popularyzowanie problematyki ochrony środowiska przyrodniczego;
10) przygotowanie zimowiska;
11) udział w imprezach turystyczno – krajoznawczych oraz w wycieczkach dydaktycznych organizowanych przez BT „JUNIOR”;
12) pomoc w promocji turystyki zimowej i zimowisk.

OKRES ZIMOWY:

1) zaplanowanie wakacyjnego wypoczynku organizowanego w oparciu o system tras typowych PTSM według programu obozu realizowanego w oparciu o sieć schronisk młodzieżowych,
2) udział w zimowisku organizowanym m.in. przez BT „JUNIOR”,
3) opracowanie przez członków Koła referatów nt. planowanej kolejnej wędrówki, studiowanie map i przewodników,
4) prace kameralne związane z inwentaryzacją krajoznawczą okolic szkoły lub schroniska, m.in. dla potrzeb własnego centrum informacji krajoznawczo-turystycznej w szkole,
5) opracowanie programu imprez wiosennych,
6) wieczornice o tematyce krajoznawcze – turystycznej,
7) spotkania z interesującymi osobami,
8) konkurs wiedzy o regionie i o PTSM,
9) konserwacja sprzętu schroniska młodzieżowego (przegląd, drobne naprawy),
10) popularyzowanie problematyki ochrony środowiska naturalnego,
11) rozpoczęcie teoretycznego szkolenia grupy młodzieży na uprawnienia „Młodzieżowego Organizatora obozów Wędrownych”,
12) opłacanie składek członkowskich,
13) pomoc w promocji wycieczek wiosennych i letniego wypoczynku.

OKRES WIOSENNY:

1) organizacja imprez turystycznych, wycieczek dydaktycznych m.in. w ramach BT „JUNIOR” oraz wycieczek sobotnio-niedzielnych;
2) szkolenie młodzieżowego aktywu Koła PTSM (podczas imprezy);
3) propagowanie zdobywania odznaki „Przyjaciel Schronisk Młodzieżowych”;
4) przegląd sprzętu schroniska, w celu oceny stanu przygotowania do sezonu;
5) uzupełnienie ekspozycji krajoznawczej schroniska oraz informacji o obiektach godnych zwiedzenia w mieście i okolicach schroniska;
6) udział w imprezach wojewódzkich i centralnych;
7) popularyzowanie problematyki ochrony środowiska naturalnego;
8) kontynuowanie szkolenia na uprawnienia „Młodzieżowego Organizatora Obozów Wędrownych”;
9) konserwacja sprzętu schroniska młodzieżowego (przegląd, drobne naprawy);
10) przygotowanie do wypoczynku letniego oraz pomoc w promocji;

OKRES LETNI:

1) udział w obozie i realizacja praktycznego programu szkolenia „Młodzieżowego Organizatora Obozów Wędrownych”, prowadzenie kroniki obozu;
2) konkurs fotograficzny „Z wakacyjnej włóczęgi”;
3) współpraca z kierownictwem schroniska w zakresie przyjmowania turystów, udzielania informacji i porad odnośnie walorów krajoznawczych okolic, turystyczne dyżury w ramach centrum informacji krajoznawcze – turystycznej;
4) udział w wojewódzkich i centralnych imprezach PTSM;
5) popularyzowanie ochrony środowiska naturalnego;
6) udział w letniej akcji wypoczynkowej młodzieży organizowanej przez BT „JUNIOR”.