Kalendarium

13.01.2000 r.

 

………………………..

Umowa dotycząca najmu lokalu

Umowa najmu zawarta 13 stycznia 2000 roku w Łodzi pomiędzy Szkolnym Schroniskiem Młodzieżowym w Łodzi a Prezesem Zarządu Oddziału PTSM.

28.03.2001 r.

 

 

Nadanie imienia dla Oddziału terenowego Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych w Łodzi

Na wniosek zarządu Oddziału PTSM w Łodzi Zarząd Główny PTSM nadał dla łódzkiego Oddziału w dniu 28 marca 2001 r. imię Lecha Kosiewicza – propagatora krajoznawstwa i turystyki szkolnej, wychowawcy wielu pokoleń nauczycieli i turystów.

 7.04.2001 r.

 

Akt nadania podpisał Prezes Zarządu Głównego PTSM Henryk Gołębiewski

Uroczystego nadania imienia dokonano 7 kwietnia 2001 r. na XII Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej Oddziału Łódzkiego.

 7.04.2001 r.

 

 

Zmiana nazwy Oddziału z Wojewódzkiego na Terenowy

W dniu 7 kwietnia 2001 roku dokonano zmiany nazwy z Oddziału Wojewódzkiego PTSM na Terenowy Jednostkę Organizacyjną PTSM. Zgodnie z postanowieniem Zarządu Głównego PTSM w Warszawie z dnia 17 czerwca 200 roku wydanym na podstawie statutu PTSM § 4 ust 1, §26 pkt 8, § 56 ust.1.

Zmiany w Regulaminie Oddziału PTSM w Łodzi

Zatwierdzone przez Zarząd Główny PTSM w którym określono zakres działania, organizację oraz tryb pracy Zarządu Oddziału.

 28.08.2002 r.

 

 

 

Zmiana Numeru Identyfikacji Podatkowej

Oddział posiada Numer Identyfikacji Podatkowej: 727-25-66-564 nadany przez Urząd Skarbowy Łódź Polesie, ul 6-go Sierpnia. Decyzją w sprawie nadania Numeru Identyfikacji Podatkowej wydano w dniu 28 sierpnia 2002 r.

Wcześniej Oddział  PTSM posługiwał się Numerem Identyfikacji Podatkowej 521-10-81-156 nadanym przez Urząd Skarbowy Warszawa Mokotów – wspólnym dla Zarządu Głównego PTSM i wszystkich Oddziałów w Polsce.

 24.09.2002 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rejestracja Oddziału PTSM im. Lecha Kosiewicza w KRS

Oddział Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) 24 września 2002 roku pod numerem 0000132454 w Rejestrze Stowarzyszeń, innych Organizacji Społecznych i zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej. Rejestracji dokonano w Sądzie rejonowym dla Łodzi Śródmieście XX Wydział Krajowego Rejestru Sadowego.

Nazwa Stowarzyszenia brzmi:
Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych Oddział im. Lecha Kosiewicza
95-100 Łódź ul. Zamenhofa 13

Regulamin zatwierdzony uchwałą Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów PTSM w dniu 19 czerwca 1999r.

W KRS zaznaczony jest sposób reprezentowania Zarządu, skład Zarządu Oddziału w Łodzi im. Lecha Kosiewicza, skład Komisji rewizyjnej oraz określone są cele Towarzystwa.

Zmiana w Regulaminie zatwierdzona przez Zarząd Główny PTSM brzmi – Oddział PTSM posiada osobowość prawną od czasu wpisania do KRS czyli od 24 września 2002 roku.

 8.04.2003 r.

 

 

 

 

 

 

Zmiana numerów Regonu

Początkowo Oddział miał nadany numer Regonu przez Krajowy Rejestr Urzędowy Podmiotów Gospodarki Narodowej mieszczący się w Warszawie ul. 1-go Sierpnia nr regonu: 012576653 był wspólny dla wszystkich Oddziałów i Zarządu Głównego.

Później dla Oddziału PTSM im. Lecha Kosiewicza nadano numer 007020767-00713 gdzie 007020767 był numerem identyfikacyjnym Zarządu Głównego PTSM w Warszawie ul. Chocimska 28, a 00713 jest liczbą porządkowa jednostki lokalnej utworzonej przez powyższy podmiot.

Po dokonaniu rejestracji w KRS Urząd Statystyczny w Łodzi, ul. Suwalska 29 wydał zaświadczenie o numerze Regon dla PTSM Oddział im. Lecha Kosiewicza 473150411 z dnia 8 kwietnia 2003 roku.

Powyższej zmiany dokonano w KRS 21 czerwca 2006 roku na druku KRS -Z20.

Usługi bankowe

Oddział posiada swoje konto w PKO BP Sp. Akcyjna I Oddział w Łodzi  Al.Kościuszki 125.