I. Założenia

Głównym celem Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych jest organizowanie szkolnych schronisk młodzieżowych, a przez nie tworzenie, szczególnie dla młodzieży, jak najkorzystniejszych warunków działalności krajoznawcze – turystycznej do poznawania Ojczyzny, jej kultury, przeszłości i stałego wysiłku dla jej rozwoju. Podstawową komórką organizacyjną PTSM w placówkach oświatowe – wychowawczych jest Szkolne Koło Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych (SK PTSM) i Szkolne Koło Krajoznawcze – Turystyczne Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych (SKKT – PTSM). PTSM zakłada rozwijanie wśród młodzieży inicjatyw społecznego działania, umiejętności organizowania różnorodnych form aktywnego wypoczynku, nawiązywania kontaktów z młodzieżą z innych regionów kraju.

II. Zadania Szkolnego Koła PTSM (lub SKKT – PTSM)

Do zadań Szkolnego Koła PTSM należy m.in.:

 1. Organizowanie działalności krajoznawcze – turystycznej oraz obozów wędrownych po trasach typowych PTSM i wypoczynku stacjonarnego.
 2. Udział w imprezach krajoznawcze – turystycznych organizowanych dla młodzieży szkolnej przez PTSM, PTTK, związki harcerskie i inne organizacje.
 3. Opieka nad szkolnym schroniskiem młodzieżowym (pomoc w jego urządzeniu, konserwacji sprzętu turystycznego, wyposażenie w materiały krajoznawcze itp.).
 4. Krzewienie w swoim środowisku wiedzy o działalności PTSM i schroniskach młodzieżowych.
 5. Gromadzenie biblioteczki krajoznawczej, eksponatów etnograficznych, przyrodniczych i innych związanych z kulturą, przyrodą, przeszłością i gospodarką wsi, miast i regionu.
 6. Współpraca z samorządem i organizacjami młodzieżowymi swojej szkoły i utrzymanie kontaktów z innymi SK PTSM i młodzieżą przebywającą w schronisku.
 7. Nawiązywanie kontaktów z młodzieżą z innych krajów należących do MFSM.

Wzorowa działalność SK PTSM może być wyróżniona na wniosek Zarządu Oddziału PTSM:

– dyplomem,
– Brązową, Srebrną i Złotą Odznaką PTSM.

III. Organizacja Szkolnego Koła PTSM (lub SKKT – PTSM)

 1. Szkolne Koła PTSM mogą powstawać we wszystkich placówkach oświatowe – wychowawczych. Koło powinno liczyć przynajmniej 10 członków i być zarejestrowane we właściwym Oddziale PTSM.
 2. Opiekunem Koła powinien zostać nauczyciel danej placówki oświatowe – wychowawczej.
 3. Pełna nazwa Szkolnego Koła PTSM brzmi „Szkolne Koło PTSM (lub SKKT – PTSM) przy………………………………..”

IV. Członkowie Szkolnego Koła PTSM (lub SKKT – PTSM)

 1. Członkiem Szkolnego Koła PTSM może zostać każdy uczeń (uczennica) danej szkoły wykazujący zainteresowanie turystyką i krajoznawstwem zapoznany z celami PTSM. Członkami SK PTSM mogą być także nauczyciele oraz rodzice uczniów danej szkoły (placówki).
 2. Przyjęcia w szeregi członkowskie dokonuje Zarząd Koła. Przyjętym do danego Koła PTSM wręcza się uroczyście na zebraniu legitymację członkowską.
 3. Członek Szkolnego Koła PTSM ma prawo:
  a) wybierać i być wybieranym do władz szkolnego Koła PTSM,
  b) brać udział w zebraniach Koła oraz zgłaszać wnioski i propozycje władzom koła zmierzające do wzbogacenia działalności programowej Koła i Towarzystwa,
  c) korzystać ze schronisk młodzieżowych na warunkach ulgowych jako członek PTSM,
  d) nosić odznaki PTSM,
  e) korzystać z obozów i innych imprez krajoznawcze – turystycznych organizowanych przez PTSM na zasadach zawartych w ich regulaminach,
  f) być wyróżnianym za aktywność w pracy społecznej.
 4. Szkolne Koło PTSM zgłaszające obóz na trasach typowych PTSM lub wycieczkę w schroniskach młodzieżowych ma prawo pierwszeństwa w rezerwacji noclegów oraz 25% zniżki w opłatach za rezerwacje trasy obozu.
 5. Członek Szkolnego Koła PTSM ma obowiązek:
  a) przestrzegać Statutu PTSM i Regulaminu SK PTSM, a także stosować się do uchwał władz PTSM,
  b) brać udział w pracach swojego Koła,
  c) regulować składki członkowskie w ustalonym terminie i wysokości.

V. Władze i organizacja Szkolnego Koła PTSM (lub SKKT – PTSM)

Władzami Szkolnego Koła PTSM są:

– Walne Zebranie Członków Koła (najwyższa władza Koła)
– Zarząd Koła,
– Komisja Rewizyjna Koła.

Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 2 lata.

1.1 Walne Zebranie Członków Koła PTSM

Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd Koła raz w roku, dla rozpatrzenia sprawozdania Zarządu Koła i Komisji Rewizyjnej oraz ustalenia planu pracy na okres roku. W Walnym Zebraniu biorą udział wszyscy członkowie i opiekunowie Koła. Termin, miejsce i porządek walnego zebrania mszą być podane do wiadomości wszystkich członków Koła przynajmniej na 7 dni wcześniej.

Na walnym zebraniu należy:

– wybrać Prezydium zebrania,
– przyjąć protokół z poprzedniego zebrania,
– zatwierdzić sprawozdanie Zarządu Koła i Komisji Rewizyjnej,
– dokonać wyboru nowych władz Koła, w przypadku upływu kadencji,
– uchwalić plan działalności i preliminarz budżetowy na okres roku.

Walne zebranie może podjąć uchwałę o ustanowieniu składki miesięcznej lub rocznej (jednorazowo), która pozostaje na potrzeby Koła.

1.2. Zarząd Szkolnego Koła PTSM

Zarząd Szkolnego Koła PTSM składa się z 4-7 osób. Zarząd Koła wybiera spośród siebie przewodniczącego, ewentualnie wiceprzewodniczącego, sekretarza i skarbnika. Zarząd Koła może w miejsce ustępującego członka Zarządu uzupełnić swój skład drogą kooptacji członków Koła. Do zadań Zarządu Szkolnego Koła PTSM należy:

– kierowanie działalnością Koła,
– dbanie o realizację planu pracy i przestrzeganie przez członków zasad statutowych PTSM,
– decydowanie o przynależności członków Towarzystwa oraz dokonywanie skreślenia z listy członków lub wykluczenia z Towarzystwa (§0 1 6 Statutu PTSM),
– przyjmowanie nowych członków PTSM oraz pobieranie składek członkowskich wg instrukcji PTSM i zgodnie ze Statutem PTSM powoływanie, w miarę potrzeby sekcji specjalistycznych zgodnie z zainteresowaniami członków.

Obowiązki władz Szkolnego Koła PTSM są następujące:

– przewodniczący (w czasie jego nieobecności wiceprzewodniczący) – kieruje całokształtem działalności Koła, czuwa nad pracą pozostałych członków Zarządu i realizacją planów pracy Koła. W porozumieniu z opiekunem Koła zwołuje i prowadzi zebrania Zarządu, reprezentuje Koło na zewnątrz,
– sekretarz – prowadzi zeszyt pracy i teczkę korespondencyjną, protokołuje zebrania,
– skarbnik – zbiera składki członkowskie oraz wpisowe, rozlicza je z Oddziałem PTSM prowadzi zeszyt ewidencji majątku koła.

1.3. Komisja Rewizyjna Szkolnego Koła PTSM

Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybranych na Walnym Zebraniu Członków Koła, którzy pełnią funkcję przewodniczącego, jego zastępcy i sekretarza. Zebrania Komisji Rewizyjnej powinny odbywać się co najmniej dwa razy w roku.

Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:

– kontrolowanie działalności programowej, organizacyjnej i finansowej Zarządu Koła przynajmniej raz w roku,
– przekazywanie Zarządowi Koła uwag dotyczących jego pracy,
– składanie sprawozdań ze swojej działalności na walnym zebraniu Koła.

Przewodniczący Komisji może brać udział w posiedzeniach Zarządu Szkolnego Koła PTSM z głosem doradczym.

VI. Dokumentacja Szkolnego Koła PTSM (lub SKKT-PTSM)

 1. Dokumentacja Szkolnego Koła PTSM obejmuje:
  a) zeszyt ewidencyjny, zawierający spis członków i wykaz opłaconych składek członkowskich;
  b) zeszyt planów pracy, protokołów z zebrań Zarządu i Komisji Rewizyjnej Koła;
  c) zeszyt ewidencji majątku oraz przychodów i rozchodów Koła z ponumerowanymi stronami i opatrzonymi stemplem oddziału wojewódzkiego;
  d) teczkę korespondencyjną Koła.
 2. Dokumenty Szkolnego Koła PTSM przechowuje Zarząd Koła w miejscu wyznaczonym przez dyrektora szkoły (placówki) lub opiekuna Koła.

VII. Sprawy finansowo – majątkowe Szkolnego Koła PTSM (lub SKKT – PTSM)

 1. Majątek Szkolnego Koła PTSM stanowią:
  a) składki członkowskie,
  b) składki uchwalone na rzecz Koła na walnym zebraniu,
  c) środki wypracowane przez członków Szkolnego Koła PTSM,
  d) środki przyznane przez szkołę (placówkę), komitet rodzicielski, komitet opiekuńczy i inne,
  e) fundusze przydzielone przez instancje PTSM,
  f) dotacje otrzymane z innych źródeł.
 2. Szkolne Koło PTSM prowadzi działalność finansową zgodnie z wytycznymi Zarządu Głównego PTSM (Uchwała ZG PTSM w sprawie zasad gospodarki finansowej Kół PTSM) na podstawie zatwierdzonego przez Zarząd Koła preliminarza oraz w ramach posiadanych środków finansowych. Nadzór nad działalnością w tym zakresie sprawuje opiekun Szkolnego Koła PTSM.
 3. Fundusze Koła powinny być wykorzystywane właściwie i oszczędnie, wyłącznie na realizację zadań statutowych PTSM.
 4. W celu zwiększenia funduszów Koła można organizować za zgodą dyrektora szkoły:
  – zbiórkę i sprzedaż makulatury i innych odpadów użytecznych,
  – udział młodzieży w pracach społecznie użytecznych,
  – usługi turystyczne w ramach agencji BT „JUNIOR” utworzonej przez Koło

VIII. Rozwiązanie Szkolnego Koła PTSM (lub SKKT – PTSM)

Rozwiązanie Szkolnego Koła PTSM następuje w z Oddziałem PTSM na podstawie uchwały walnego przyjętej zwykłą większością głosów.