Uchwała NR 13/IX/87 Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych z dnia 16 listopada 1987 roku w sprawie zasad gospodarki finansowej Kół PTSM W celu ujednolicenia gospodarki finansowej Kół PTSM, uchwala się, co następuje:

 1. Koło PTSM może gromadzić oraz wydatkować środki pieniężne na realizację zadań statutowych Towarzystwa.
 2. Wydatki Koła PTSM powinny być bilansowane w granicach dochodów uzyskanych przez Koło.
 3. Koło PTSM może dysponować funduszami pochodzącymi z następujących źródeł:
  a) 50% wysokości składki członkowskiej (100% składek członkowskich w Kołach placówek oświatowych – wychowawczych), z zastrzeżeniem postanowień ust. 6, b) środki wypracowane przez członków Koła PTSM, c) dotacje udzielone przez kierownictwo jednostki organizacyjnej na terenie, której działa Koło (dyrekcję szkoły, rektorat szkoły wyższej, dyrekcję zakładu pracy itp.), d) dotacje otrzymane z innych źródeł.
 4. Fundusze pieniężne Koła PTSM winny być gromadzone na książeczce oszczędnościowej PKO wystawionej na Koło.
 5. Koło PTSM zobowiązane jest prowadzić ewidencję uzyskiwanych dochodów i realizowanych wydatków. Ewidencje prowadzi skarbnik Koła w zeszycie z ponumerowanymi stronami, opatrzonymi stemplem oddziału PTSM i adnotacją o liczbie stron.
 6. Zgodę na pozostawienie w dyspozycji Koła PTSM wpływów (lub części) ze składek członkowskich (ust. 3 pkt. 1) udziela Oddział PTSM na wniosek Zarządu Koła.
 7. Koło PTSM zatrzymujące w swojej dyspozycji – za zgodą oddziału PTSM – wpływy (lub część) ze składek członkowskich, zobowiązane jest przekazać Oddziałowi PTSM:
  – preliminarz budżetu do zatwierdzenia,
  – sprawozdanie z realizacji budżetu – do wiadomości.
 8. W przypadku zrezygnowania przez Koło PTSM z zatrzymania w swojej dyspozycji wpływów ze składek członkowskich (ust. 3 pkt. 1) lub nie uzyskania w tym zakresie zgody Oddziału PTSM, nie mają zastosowania postanowienia ust. 7.
 9. Zainkasowanie przez Koło PTSM od swoich członków wpisowe oraz składki członkowskiej (50%) podlegają odprowadzeniu do kasy Oddziału PTSM lub na jego rachunek bankowy.
 10. Określone niniejszą uchwałą zasady gospodarki finansowej są jednolite dla wszystkich rodzajów Kół PTSM (szkolnych, uczelnianych, zakładowych, terenowych itp.) i mają zastosowanie również w odniesieniu do SKKT – PTSM.
 11. Traci moc uchwała Zarządu Głównego PTSM Nr 10/VIII/ 84 z dnia 14 maja 1984r. w sprawie zasad gospodarki finansowej Kół PTSM.
 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1988 roku.

__________________________________

ZIP   – FORMULARZE DLA SZKOLNYCH KÓŁ PTSM (w formacie skompresowanym):

– Karta informacyjna SK PTSM
– Karta rejestracyjna SK PTSM
– Prośba o rejestrację SK PTSM
– Protokół grupy inicjatywnej SK PTSM
– Załącznik 1 – Wniosek o pozostawienie części składek członkowskich
– Załącznik 2A – Wykaz sprzedaży legitymacji i znaczków Junior
– Załącznik 2B – Wykaz sprzedaży legitymacji i znaczków Senior
– Załącznik 2 – Rozliczenie ilościowe znaczków i legitymacji
– Załącznik 3 – Rozliczenie finansowe SK PTSM