Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1.

   1.1 Działając na podstawie niniejszego Regulaminu Oddział PTSM w Łodzi Zwany dalej Oddziałem, jest jednostką organizacyjną Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych i zostaje powołany zgodnie z 26 pkt. 8 Statutu PTSM.
1.2 Oddział może w swojej nazwie używać dodatkowego oznaczenia o charakterze regionalnym lub środowiskowym.
1.3 Oddział wywodzi swoje tradycje od okresu międzywojennego (powstanie pierwszego schroniska w Łodzi)
1.4 Oddział posiada osobowość prawną od wpisu w KRS (24.09.2002 r. Nr. KRS 0000132454)

§ 2.

   2.1 Terenem działalności Oddziału są powiaty województwa łódzkiego, a siedzibą władz Oddziału – miasto Łódź, ul. Zamenhofa 13.

§ 3.

   3.1 Oddział może używać sztandaru, odznaki i pieczęci PTSM. Godłem Oddziału jest trójkąt z żółtą obwódką, w którym na biało- czerwonym tle umieszczone są żółte litery PTSM.
3.2 Oddział posługuje się pieczątką podłużną o treści „Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych Oddział im. Lecha Kosiewicza w Łodzi, ul. Zamenhofa 13.

§ 4.

   4.1 Działalność Oddziału opiera się na pracy społecznej ogółu członków.
4.2 Jednostkami organizacyjnymi Oddziału są Koła.
4.3 Oddział wykonuje swoje zadania przez Biuro Zarządu Oddziału, a także doraźnie organizowane społeczne zespoły robocze do prowadzenia konkretnych działań, organizacji imprez i innych.

Rozdział II
Cele i środki działania.

§ 5.

   5.1 Celem Towarzystwa jest:

upowszechnianie turystyki jako formy wypoczynku i rekreacji młodzieży;
budzenie i pogłębianie umiłowania ojczystego kraju oraz jego regionów, upowszechnianie wiedzy o przeszłości, współczesności i perspektywach rozwoju, Polski;
uczestniczenie w procesie edukacyjnym polskiej szkoły, wykorzystując środki materialne i finansowe turystyki;
szerzenie kultury turystycznej, wykorzystując poznawcze wychowawcze, wypoczynkowe i zdrowotne walory wędrownicze;
rozwijanie i wzbogacanie bazy schronisk młodzieżowych, ich organizacja, budowa i prowadzenie
pomaganie w wędrowaniu indywidualnym turystom, organizowanie rajdów, zlotów i innych imprez,
poszerzanie wiedzy ekologicznej oraz prowadzenie prac na rzecz ochrony środowiska,
popularyzowanie walorów krajoznawczych, turystycznych Polski wśród turystów zagranicznych oraz ułatwianie turystom polskim wyjeżdżającym za granicę poznanie walorów krajoznawczych i osiągnięć innych krajów.

§ 6.

   6.1 Oddział realizuje cele poprzez:

wspieranie szkolnych schronisk młodzieżowych, nawiązanie współpracy z administracją samorządową, władzami oświatowymi, organizacjami społecznymi i instytucjami,
prowadzenie działalności informacyjnej i promocyjnej, a także wydawnictwa,
organizowanie obsługi imprez turystycznych dla młodzieży oraz wakacyjnych obozów wędrownych
prowadzenie tras typowych dla obozów wędrownych w oparciu o bazę szkolnych schronisk młodzieżowych
organizowanie kół szkolnych, środowiskowych PTSM oraz pozyskiwanie członków indywidualnych,
doskonalenie kadry schronisk młodzieżowych , nauczycieli, szkolenie młodzieży w zakresie turystyki i krajoznawstwa,
organizowanie turystyki zagranicznej wyjazdowej i przejazdowej,
utrzymanie kontaktów oraz współpracy z organizacjami krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi zajmującymi się turystyka,
prowadzeni działalności integrującej członków Towarzystwa poprzez aktywność kulturalną, rekreacyjną i towarzyską.
stosowanie innych działań sprzyjających rozwojowi statutowych celów organizacji.

Rozdział III
Członkowie, ich praca i obowiązki.

§ 7.

           7.1 Członkowie dzielą się na:

zwyczajnych
honorowych
wspierających
uczestników
7.2 Członkiem zwyczajnym może być pełnoletnia osoba fizyczna zainteresowana rozwojem młodzieżowego ruchu turystycznego i przyjęta do Towarzystwa na podstawie pisemnej deklaracji
7.3 Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, szczególnie zasłużona dla Towarzystwa, której godność członka honorowego została nadana przez Krajowy Zjazd Delegatów na wniosek Zarządu Głównego.
7.4 Członkiem wspierającym może być osoba prywatna, np. szkolne schronisko młodzieżowe lub osoba fizyczna zainteresowana pracami Towarzystwa.
7.5 Członkami uczestnikami mogą być osoby niepełnoletnie, przyjęte do Towarzystwa za zgodą rodziców lub prawnych opiekunów na podstawie pisemnej deklaracji.

§ 8.

   8.1 Przyjęcie na członka osoby fizycznej następuje na podstawie deklaracji pisemnej. Przyjęcie dokonuje Zarząd Koła lub Oddziału.

§ 9.

   9.1 Członkowie zwyczajni mają prawo do:

czynnego i biernego wyboru do władz Towarzystwa,
zgłaszania postulatów i wniosków wobec władz Towarzystwa
noszenia odznaki Towarzystwa
korzystania z innych uprawnień wynikających z działalności Towarzystwa

   9.2 Członkowie zwyczajni zobowiązani są do:

czynnego udziału w realizacji zadań Towarzystwa
przestrzegania postanowień Regulaminu oraz uchwał władz Towarzystwa
regularnego opłacania składek członkowskich

§ 10.

   10.1 Członkowie honorowi maja wszystkie prawa przysługujące członkom zwyczajnym.
10.2 Członkowie honorowi obowiązani są przestrzegać postanowienia Regulaminu oraz uchwał władz Towarzystwa

§ 11.

   11.1 Członkowie wspierający mają prawo do:

uczestniczenia głosem doradczym w posiedzeniach władz Towarzystwa
zgłaszanie postulatów i wniosków wobec władz Towarzystwa

   11.2 Członkowie wspierający mają obowiązek regularnego opłacania składek członkowskich.

§ 12.

   12.1 Członkowie uczestnicy mają prawo do:

uczestniczenia głosem stanowiącym oraz biernym i czynnym prawem wyborczym w zebraniach kół,
noszenie odznaki Towarzystwa,
korzystanie z innych uprawnień, wynikających z działalności Towarzystwa.

   12.2 Członkowie uczestnicy zobowiązani są do:

czynnego udziału realizacji zadań Towarzystwa,
przestrzegania postanowień Regulaminu oraz uchwał władz Towarzystwa
regularnego opłacania składek członkowskich

§ 13.

   13.1 Członkostwo ustaje wskutek:

wystąpienia członka z Towarzystwa zgłoszonego na piśmie,
nieopłacania składki członkowskiej przez okres 1 roku lub nie wykupienia nowej międzynarodowej legitymacji PTSM po ustaniu ważności,
wykluczenia członka przez Sądy Koleżeński w przypadku działania na szkodę Towarzystwa
wykluczenia przez Zarząd za nieusprawiedliwione nie branie udziału w pracach Towarzystwa ( lub Zarządu) przez okres 1 roku,
osobom skreślonym z listy członków przysługuje odwołanie do Zarządu Oddziału PTSM w ciągu 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia.

Rozdział IV
Władze Oddziału.

§ 14.

   14.1 Władzami Oddziału są:

Walne Zebranie Oddziału
Zarząd Oddziału
Komisja Rewizyjna
Sąd Koleżeński
14.2 Oddziały tworzy, przekształca i rozwiązuje Zarząd Główny PTSM.
14.3 Kadencja trwa 5 lat.
14.4 Oddział składa się z minimum 3 kół PTSM zrzeszających się łącznie co najmniej 50 członków.

§ 15.

   15.1 Oddział obowiązuje Regulamin PTSM oraz uchwały władz naczelnych PTSM
15.2 Regulamin Oddziału podlega zatwierdzeniu przez Zarząd Główny.
15.3 Oddział składa Zarządowi Głównemu sprawozdanie z rocznej działalności oraz podlega jego kontroli w zakresie działalności zgodnej z:

przepisami prawa, Regulaminem PTSM, Regulaminem Oddziału,
uchwałami Zarządu Głównego i zarządu Oddziału
zasadami racjonalnego gospodarowania majątkami własnymi i powierzonymi oraz ewentualnymi dotacjami Zarządu Głównego PTSM.

§ 16.

   16.1 Władze Oddziału wybierane są na Walnym Zebraniu Oddziału.
16.2 Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§ 17.

   17.1 Do kompetencji Walnego Zebrania Oddziału należy:

ustalanie regulaminu obrad Walnego Zebrania
określenie kierunków programu działania Oddziału
rozpatrywanie sprawozdań Zarządu Oddziału, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego oraz podejmowanie uchwał w tym przedmiocie,
udzielanie absolutorium członkom Zarządu Oddziału na wniosek Oddziałowej Komisji Rewizyjnej i Oddziałowego Sądu Koleżeńskiego; nie uzyskanie absolutorium wyłącza od kandydowania do władz następnej kadencji,
chwalenie wniosków na Walny Zjazd PTSM
uchwalenie zmian w Statucie
podejmowanie uchwał w sprawie powołania przez Towarzystwo innych organizacji
wybieranie w głosowaniu tajnym lub jawnym, zależnie od decyzji Walnego Zebrania Zarządu Oddziału, Komisji Rewizyjnej Oddziału i Sądu Koleżeńskiego Oddziału
podejmowanie uchwał w sprawie działania Oddziału.

§ 18.

   18.1 Walne Zebranie Oddziału zwoływane jest przez Zarząd Oddziału, który zawiadamia o jego terminie oraz proponowanym porządku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.

§ 19.

   19.1 Nadzwyczajne Walne Zebranie Oddziału zwoływane jest:

z inicjatywy Zarządu Oddziału,
na żądanie Zarządu Oddziału,
na wniosek Komisji Rewizyjnej,
na pisemny wniosek co najmniej 1/2 ogólnej liczby kół tworzących danych oddział.

   19.2 Nadzwyczajne Walne Zebranie Oddziału zwoływane jest przez Zarząd Oddziału w ciągu 2 miesięcy od dnia otrzymania wniosku i obraduje nad sprawami, dla których jest zwołane. W Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Oddziału biorą udział delegaci wybrani na ostatnie Zwyczajne Zebranie Oddziału.

§ 20.

   20.1 W walnym Zebraniu Oddziału biorą udział z głosem stanowiącym delegaci wybrani wg klucza wyborczego ustalonego każdorazowo przez Zarząd Oddziału.

§ 21.

   21.1 W Walnym Zebraniu Oddziału mogą brać udział z głosem doradczym:

członkowie władz Towarzystwa, o ile nie zostali wybrani delegatami,
osoby fizyczne lub przedstawiciele członków wspierających – osób prawnych
osoby zaproszone przez Zarząd Oddziału.

   21.2 Uchwały Zjazdu Delegatów Oddziału zapadają przy obecności:

w pierwszym terminie – co najmniej połowy uprawnionych do głosowania
w drugim terminie – bez względu na liczbę uprawnionych do glosowania.

§ 22.

   22.1 Zarząd Oddziału kieruje działalnością Oddziału w okresie między Walnymi Zebraniami Oddziału.
22.2 Zarząd oddziału składa się z 5-11 członków.
22.3 Kompetencje Zarządu Oddziału:

kierowanie działalnością Oddziału,
realizacja kierunków i programów działania Oddziału ustalonych przez Walne Zebranie Oddziału oraz Zjazd Delegatów Oddziału,
ustalanie problemowych planów pracy i budżetu Oddziału
zwoływanie Walnych Zebrań Oddziału
powoływanie i rozwiązywanie Kół Towarzystwa, schronisk młodzieżowych,
podejmowanie uchwał w sprawach dotyczących działalności Oddziału, a nie zastrzeżonych dla kompetencji innych władz Oddziału,
powoływanie komisji oraz innych organów doradczych Zarządu oddziału oraz ustalanie zakresu ich działania, organizacji i trybu pracy,
zarządzanie funduszami i majątkiem Oddziału,
do reprezentowania Towarzystwa oraz zaciągania zobowiązań majątkowych jest upoważniony Prezes lub Wiceprezes Zarządu jednoosobowo, bądź dwóch innych członków Zarządu Oddziału działających łącznie,
skreślenie z członkostwa Towarzystwa
podejmowanie innych uchwał do realizacji zadań statutowych,
zatwierdzanie planów działania i preliminarzy budżetowych.

   22.4 Posiedzenia Zarządu Oddziału odbywają się nie rzadziej niż 2 razy w roku.
22.5 Zarząd Oddziału wybiera spośród siebie prezydium w składzie: Prezes, 1-2 Wiceprezesów, Sekretarz, Skarbnik oraz członkowie Prezydium. Kieruje działalnością Oddziału między posiedzeniami Zarządu w zakresie ustalonym przez Zarząd Oddziału.
22.6 Posiedzenie Prezydium Zarządu odbywa się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż co dwa miesiące.

§ 23.

   23.1 Komisja Rewizyjna Oddziału składa się z 3-5 członków, w tym Przewodniczącego i Sekretarza. W przypadkach prowadzenia działalności gospodarczej wymagany jest 5-osobowy skład Komisji.
23.2 Do kompetencji Komisji Rewizyjnej Oddziału należy:

kontrola całokształtu działalności Zarządu Oddziału, w szczególności gospodarki finansowej co najmniej 1 raz w roku,
przedstawienie Zarządowi Oddziału uwag i wniosków wynikających z kontroli oraz żądanie wyjaśnień,
składanie na Walnym Zebraniu Oddziału wniosku o udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału,
składanie Zarządowi Głównemu i Głównej Komisji Rewizyjnej sprawozdań ze swej działalności oraz protokołów kontroli.

§ 24.

   24.1 Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbywają się nie rzadziej niż 2 razy w roku

§ 25.

   25.1 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Oddziału ma prawo uczestniczyć z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Oddziału i jego Prezydium.

§ 26.

   26.1 Sąd Koleżeński Oddziału składa 3-5 członków, w tym Przewodniczącego i Sekretarza
26.2 Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego Oddziału należy:

rozpatrywanie i rozstrzyganie sporów powstałych miedzy członkami Towarzystwa działającymi na terenie Oddziału, pomiędzy kołami oraz kołami Oddziału,
przedstawienie Zarządowi Oddziału wydanych orzeczeń w stosunku do członków Oddziału,
składanie na Walnym Zebraniu Oddziału sprawozdania ze swej działalności.

   26.3 Sąd Koleżeński Oddziału ma prawo nakładania następujących kar:

upomnienia
nagany
zawieszenie w prawach członkowskich na okres od 3 miesięcy do 1 roku
wykluczenie z Towarzystwa.

§ 27.

   27.1 Od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego Oddziału przysługuje odwołanie do Sądu wyższej instancji w terminie 3 miesięcy od dnia wystawienia orzeczenia.

Rozdział V
Koła Towarzystwa.

§ 28.

   28.1 Jednostka organizacyjna Oddziału jest Koło.
28.2 Koła mogą być powoływane w szkołach, placówkach oświatowych różnego szczebla, schroniskach młodzieżowych i organizacjach społecznych, miastach, dzielnicach, gminach, powiatach i zakładach pracy.

§ 29.

   29.1 Władzami Koła są:

Walne Zebrania Koła
Zarząd Koła
Komisja Rewizyjna Koła

§ 30.

   30.1 Do zakresu Koła należy:

reprezentowanie Koła na zewnątrz
kierowanie działalnością Koła, zarządzanie majątkiem Koła i jego funduszami w ramach planu pracy i preliminarza budżetowego uchwalonego przez Walne Zebranie członków Koła i zatwierdzonych przez właściwy Zarząd Oddziału,
propagowanie i współudział w organizowaniu, budowie, wyposażaniu i prowadzeniu schronisk młodzieżowych w celu stworzenia warunków do rozwoju krajowej i zagranicznej turystyki młodzieżowej
zwoływanie Walnych Zebrań Członków Koła
przyjmowanie i skreślanie członków zgodnie z instrukcjami Zarządu Głównego PTSM i obowiązującymi przepisami finansowymi
prowadzenie księgowości finansowej Koła zgodnie z instrukcjami Zarządu Głównego PTSM i ogólnymi przepisami finansowymi.

§ 31.

   31.1 Posiedzenie Zarządu Koła odbywają się zależnie od potrzeby, jednak co najmniej raz na dwa miesiące.

§ 32.

   32.1 Zarząd Koła składa się z 3- 7 członków
32.2 Zarząd Koła wybiera spośród siebie: Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza, Skarbnika, przydzielając jednocześnie pozostałym członkom Zarządu zadania wynikające z uchwalonego planu pracy.
32.3 W razie zmniejszenia się składu członków władz Zarządu Koła, władzom tym przysługuje prawo dokooptowania nowego członka, z tym że liczba dokooptowanych członków władz nie może przekraczać 1/3 ogólnej liczby członków władz pochodzących z wyboru. Kooptacji dokonują pozostali członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu.

§ 33.
33.1 Kadencja władz trwa, zgodnie z Regulaminem Koła, nie dłużej niż 5 lat. Szczegółowe zasady organizacji i działalności kół oraz zakres działania i trwania pracy określają regulaminy uchwalone przez Zarząd Główny.

Rozdział VI
Fundusze i majątek Oddziału.

§ 34.

   34.1 Majątek Oddziału stanowią nieruchomości, ruchomości, nietrwałe, papiery wartościowe oraz dobra majątkowe.
34.2 Oddział może pozyskiwać majątek w drodze:

dochodów z wpisowego i składek członkowskich
dochodów z imprez i innej działalności statutowej Oddziału
dotacji samorządowych i państwowych
zapisów i darowizn

   34.3 Zbycie majątku nieruchomego wymaga zgody Zarządu Głównego PTSM, któremu lub innym oddziałom PTSM przysługuje prawo pierwokupu.
34.4 Funduszami i majątkiem Towarzystwa zarządza Zarząd. Do reprezentowania Towarzystwa oraz do zaciągania zobowiązań majątkowych jest upoważniony Prezes lub Wiceprezes Zarządu jednoosobowo, bądź dwóch innych członków Zarządu działających łącznie.
34.5 W przypadku rozwiązania Oddziału o przeznaczeniu jego majątku decyduje Zarząd Główny PTSM
34.6 Dla ważności składania oświadczeń w zakresie zarządzani majątkiem Oddziału, podejmowania czynności prawnych oraz udzielania pełnomocnictw, wymagane są podpisy Prezesa (Wiceprezesa) lub Sekretarza oraz Skarbnika lub Głównego Księgowego Oddziału.

§ 35.
35.1 Majątek Koła, w przypadku jego rozwiązania, przechodzi na rzecz Oddziału.

Regulamin niniejszy został przyjęty uchwałą Zarządu Oddziału PTSM
w Łodzi w dniu 29 lutego 2000 roku.