REGULAMIN

Współzawodnictwa Schronisk Młodzieżowych

 

I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE

§ l. Współzawodnictwo schronisk młodzieżowych, zwanych dalej „schroniskami”, ma na celu zachęcenie dyrektorów /kierowników i personelu pomocniczego w schroniskach do stworzenia w swoich placówkach możliwie najlepszych warunków zakwaterowania i pobytu w schronisku dla młodzieży biorącej udział w wycieczkach i obozach wędrownych. Przede wszystkim chodzi tu o prawidłowe oddziaływanie wychowawcze schronisk, o zdecydowaną poprawę warunków sanitarno-higienicznych, o estetykę wnętrza schronisk i ich otoczenia oraz o przekazywanie informacji krajoznawczo-turystycznych o swoim regionie.

§ 2. Warunki współzawodnictwa schronisk młodzieżowych uwzględniają rozwiązania wynikające z przepisów:

  • rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 marca 2005 r. w sprawie ramowych statutów placówek publicznych /Dz. U. Nr 52, poz. 466/,
  • rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 marca 2005 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach /Dz. U. Nr 52, poz. 467 z późn. zm/, będących aktami wykonawczymi do ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty /Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm/

§ 3. Do współzawodnictwa mogą przystąpić wszystkie schroniska, które zostały zarejestrowane w Polskim Towarzystwie Schronisk Młodzieżowych oraz udzielają zniżki dla członków PTSM w opłatach za noclegi.

§ 4. Konkurs współzawodnictwa prowadzony jest w następujących grupach:

I – schroniska całoroczne,

II – schroniska sezonowe.

§ 5. Okres współzawodnictwa obejmuje w każdym roku kalendarzowym czasokres funkcjonowania schroniska.

§ 6. Udział schroniska we współzawodnictwie jest dobrowolny.

§ 7. Oceny działalności schronisk biorących udział we współzawodnictwie dokonują komisje:

  • oddziałowe (powołane przy zarządach oddziałów PTSM),
  • ogólnopolska (powołana przy Zarządzie Głównym PTSM).

 

II. ELEMENTY WSPÓŁZAWODNICTWA l KRYTERIA OCENY

§ 8. Elementy współzawodnictwa dotyczą działalności schronisk w następujących dziedzinach:

1/ działalność dydaktyczno-wychowawcza: oddziaływanie wychowawcze na młodzież, m.in. poprzez konsekwentne egzekwowanie przestrzegania regulaminu schroniska, inicjowanie prac na rzecz schroniska, kształtowanie nawyków poszanowania mienia placówki;

2/ działalność w zakresie poprawy warunków sanitarno – higienicznych, wykazywanie troski o czystość pomieszczeń, zaopatrzenie schroniska w niezbędne środki umożliwiające utrzymanie porządku oraz czystości w sanitariatach;

3/ zapewnienie możliwości najlepszej jakości usług noclegowych i poza noclegowych jak: czystość w sypialniach, dobra organizacja i wyposażenie kuchni samoobsługowej, pomoc przy organizacji wyżywienia, dobre wyposażenie jadalni, magazynów, świetlicy, pomieszczeń na rowery, przechowalni bagażu, miejsc przeznaczonych do czyszczenia obuwia i garderoby, zapewnienie korzystania z żelazka do prasowania, sprawność załatwienia korespondencji, prowadzenie dokumentacji;

4/ dbałość o estetykę wnętrza schroniska i najbliższego otoczenia – dekorowanie świetlicy, sypialni i korytarzy eksponatami regionalnej sztuki i oryginalnymi pracami młodzieży, dekorowanie wejść do schroniska, dbałość o estetyczny wygląd otoczenia schroniska (trawniki, klomby itp.);

5/ zapewnienie właściwej informacji krajoznawczo – turystycznej: zorganizowanie ekspozycji zapoznającej z walorami krajoznawczymi najbliższych okolic schroniska i regionu; umieszczenie w widocznym miejscu informacji praktycznych o najbliższych punktach żywienia zbiorowego, zabytkach, punktach pomocy lekarskiej itp., informacji komunikacyjnych (np. połączenia z sąsiednimi miejscowościami); udostępnianie materiałów szkoleniowych i promocyjnych przekazanych przez PTSM, organ prowadzący i inne jednostki.

6/ podejmowanie zadań gospodarczych i organizacyjnych, m.in. podejmowanie zadań na rzecz rozwoju schroniska, świadczenie usług poza noclegowych, pomoc dla młodzieży przebywającej w schronisku w organizowaniu zwiedzania okolicy, spotkań z mieszkańcami, prowadzenie zapisów do PTSM w uzgodnieniu z współpracującym Oddziałem.

§ 9. Przy ocenie działalności schronisk należy uwzględnić obiektywne warunki pracy placówek; wielkość i stan techniczny budynku, pomieszczeń gospodarczych, stan zaplecza sanitarno -higienicznego, liczbę personelu, lokalizację schroniska (miasto, wieś) itp.

 

III. ORGANIZACJA I PRZEBIEG WSPÓŁZAWODNICTWA

§ 10. 1. Warunkiem wzięcia udziału we współzawodnictwie jest wypełnienie przez dyrektora /kierownika schroniska zgłoszenia do konkursu /zał. nr l / i przesłanie go do odpowiedniego oddziału PTSM w terminie do dnia:

– 31 marca każdego roku – schroniska całoroczne,

– 30 czerwca każdego roku – schroniska sezonowe,

Kopię wypełnionego zgłoszenia należy pozostawić w aktach schroniska. W schroniskach biorących udział we współzawodnictwie należy obowiązkowo umieścić na widocznym miejscu czytelny napis „schronisko młodzieżowe bierze udział we współzawodnictwie”.

2. W szczególnych przypadkach, uzasadnionych brakiem działalności zarządu oddziału PTSM,na terenie którego działa schronisko, możliwe jest bezpośrednie zgłoszenie się schroniska do konkursu poprzez biuro ZG PTSM /do 31 marca/. Biuro ZG PTSM powiadamia Ogólnopolską Komisję o zgłoszonych tą drogą schroniskach w terminie do 30 kwietnia każdego roku.

§ 11. 1. Na szczeblu centralnym oceny współzawodnictwa dokonuje Ogólnopolska Komisja Współzawodnictwa Schronisk Młodzieżowych, zwana dalej Ogólnopolską Komisją, powołana przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych.

  1. Pierwszym szczeblem organizacyjnym, oceniającym i weryfikującym jest Zarząd Oddziału PTSM

§ 12. Do wykonania zadań związanych z organizacją współzawodnictwa na szczeblu oddziału, Zarządy Oddziałów PTSM powołują, w terminie do dnia 31 marca każdego roku, oddziałowe komisje współzawodnictwa w składzie co najmniej 3 osób.

§ 13. Zarządy oddziałów przesyłają do Zarządu Głównego PTSM – w terminie do dnia 15 lipca każdego roku – wykaz schronisk biorących udział we współzawodnictwie.

§ 14. Komisje oddziałowe zobowiązane są do następującej częstotliwości kontroli schronisk zgłoszonych do współzawodnictwa:

l/ schronisk całorocznych – (1 – 3 razy w roku),

2/ schronisk sezonowych – (1 raz w roku).

§ 15. Schronisko całoroczne, które w ciągu okresu sprawozdawczego /licząc od 1 września roku poprzedniego do 31 sierpnia roku bieżącego/ udzieliło mniej niż 20% noclegów nie powinno być typowane do szczebla centralnego przez komisję oddziałową.

§ 16. Schronisko sezonowe, które w ciągu faktycznej działalności /licząc od 1 września roku poprzedniego do 31 sierpnia roku bieżącego/ udzieliło mniej niż 20 % noclegów nie powinno być typowane do szczebla centralnego przez komisję oddziałowa.

§ 17. 1. Zarządy Oddziałów PTSM, po zatwierdzeniu propozycji Oddziałowych Komisji współzawodnictwa, przesyłają do Zarządu Głównego PTSM wniosek (zał. Nr 2) oraz sprawozdanie dyrektora /kierownika schroniska (zał. nr 3); o wyróżnienie najlepszych schronisk w terminie do 25 września każdego roku,

  1. Sporządzony wniosek o wyróżnienie najlepszych schronisk powinien uwzględniać kryteria zawarte w załączniku nr 4.
  2. Zgłoszenie do konkursu oraz protokóły z lustracji poszczególnych schronisk pozostają w aktach Zarządu Oddziału PTSM.

§ 18. Każdy Zarząd Oddziału PTSM ma prawo wytypować do nagród honorowych w skali ogólnopolskiej następującą liczbę schronisk:

  1. W grupie schronisk całorocznych;

1)      1 schronisko przy 1 – 3 schroniskach zgłoszonych,

2)      2 schroniska przy   4 – 6 schroniskach zgłoszonych,

3)      3 schroniska przy   7 – 9 schroniskach zgłoszonych,

4)      4 schroniska przy 10 – 12 schroniskach zgłoszonych,

5)      5 schronisk przy 13 – 15 schroniskach zgłoszonych,

6)      6 schronisk przy 16 –18 schronisk zgłoszonych

7)      7 schronisk przy 19 – 21 schroniskach zgłoszonych

8)      8 schronisk przy zgłoszonych 22 i więcej schroniskach

  1. W grupie schronisk sezonowych;

1)      1 schronisko przy    1 –   5 schroniskach zgłoszonych,

2)      2 schroniska przy    6 – 10 schroniskach zgłoszonych,

3)      3 schroniska przy 11 –15 schroniskach zgłoszonych,

4)      4 schroniska przy 16 – 20 schroniskach zgłoszonych

5)      5 schronisk przy 21 i więcej schroniskach zgłoszonych

§ 19. Prezydium Zarządu Głównego PTSM na wniosek Ogólnopolskiej Komisji przyznaje każdego roku następujące wyróżnienia:

1/ wyróżnienie honorowe dla schronisk stałych w stopniu: brązowym, srebrnym, złotym, z  możliwością powtórzenia niektórych stopni,

2/ wyróżnienie honorowe dla schronisk sezonowych w stopniu: brązowym, srebrnym, złotym, z  możliwością powtórzenia niektórych stopni.

 

IV. USTALENIA KOŃCOWE

§ 20. W szczególnych przypadkach określonych § 10 ust. 2, oceny schronisk dokonuje Ogólnopolska Komisja i sporządza wniosek o wyróżnienie do Prezydium Zarządu Głównego PTSM.

§ 21. Prezydium Zarządu Głównego PTSM na wniosek Ogólnopolskiej Komisji ma prawo zmienić stopień lub nie przyznawać wyróżnienia.

§ 22. Interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje Ogólnopolskiej Komisji.

 

____________________________

Załączniki: 4