.

Poprzez tworzenie podstawowych ogniw w placówkach oświatowo-wychowawczych Towarzystwo pragnie szerzej zainteresować młodzież działalnością najtańszej bazy turystycznej; włączyć młodzież do prac społecznych na rzecz schronisk młodzieżowych; upowszechniać najbardziej wartościowe i najtańsze formy turystyki młodzieży szkolnej w oparciu o schroniska młodzieżowe.

Zarząd Główny PTSM zwraca się do wszystkich działaczy PTSM, nauczycieli i pracowników administracji oświatowej o aktywną pomoc w:

  • powoływaniu Szkolnych Kół Krajoznawczo – Turystycznych Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych (SKKT – PTSM), jako kół zainteresowań w ramach zajęć pozalekcyjnych szkół i innych placówek oświatowe – wychowawczych, na zasadach określonych w ustawie o systemie oświaty;
  • tworzeniu Szkolnych Kół Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych (SK PTSM) na zasadach określonych ustawą o systemie oświaty, porozumieniem zawartym w dniu 22 stycznia 1990 roku pomiędzy Ministerstwem Edukacji Narodowej oraz Zarządem Głównym PTSM.

Zarząd Główny PTSM określa (przedstawiony poniżej):

  • Regulamin szkolnego koła PTSM.
  • Wytyczne programowo-organizacyjne działalności szkolnego koła PTSM.
  • Zasady gospodarki finansowej szkolnego kola PTSM.