Międzynarodowa Federacja Schronisk Młodzieżowych

International Youth Hostel Federation (IYHF) – Federacja została założona w październiku 1932 roku w Amsterdamie pod nazwą Międzynarodowa Wspólnota Pracy dla Schronisk Młodzieżowych.

Jednym ze współzałożycieli była Polska. W czasie drugiej wojny światowej jej działalność była zawieszona, a po jej zakończeniu stowarzyszenie przeszło zasadniczą reorganizację. Przy tej okazji, w 1946 roku zmieniono nazwę organizacji.
Federacja ma status konsultacyjny przy UNESCO oraz Radzie Gospodarczo-Społecznej ONZ. Jej siedzibą przez długi czas była Kopenhaga, zaś obecnie mieści się ona w Londynie.

Cele Federacji

Zapewnienie młodzieży tanich noclegów w schroniskach młodzieżowych, krzewienie współpracy między stowarzyszeniami schronisk młodzieżowych, rozwijanie wśród młodzieży zamiłowania do krajoznawstwa i turystyki, zwłaszcza miejskiej.

Członkostwo

Członkami Federacji są krajowe stowarzyszenia schronisk młodzieżowych, które posiadają co najmniej 5 schronisk, dysponują co najmniej 100 łóżkami oraz udzielają w ciągu roku minimum 5000 noclegów. Dodatkowym wymogiem jest to, aby stowarzyszenia takie miały przynajmniej 500 członków.
Od 1960 roku członkiem Federacji jest Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych. Międzynarodowa legitymacja IYHF umożliwia uzyskanie zniżek w schroniskach mieszczących się w krajach członkowskich oraz bezpłatnych bądź ulgowych wstępów do niektórych muzeów, obiektów zabytkowych oraz innych atrakcji turystycznych.

Władze i struktura organizacyjna

Najwyższym organem władzy w Federacji jest Konferencja, zbierająca się raz na dwa lata. W jej skład wchodzą przedstawiciele wszystkich członkowskich stowarzyszeń. Wybierają oni spośród siebie dziewięcioosobowy Komitet Wykonawczy, który kieruje działalność IYHF pomiędzy sesjami Konferencji. Na czele Organizacji stoi Prezes. Krajem w którym działalność organizacji jest najbardziej rozwinięta są Niemcy.
W działalności i w strukturach IYFH ważną rolę odgrywała zawsze również Polska, na terenie której w latach 70-tych funkcjonowało ponad 800 schronisk należących do PTSM. W następnych latach ich liczba znacznie spadła.

Działalność

IYHF dąży do stałego rozwoju i doskonalenia sieci schronisk turystycznych w różnych państwach. Stanowi dla swych członków źródło informacji o nowo powstałych schroniskach i innych inicjatywach promujących ich rozwój.
Młodzi turyści – członkowie krajowych stowarzyszeń – dzięki wprowadzonej przez Federację legitymacji IYHF, są uprawnieni do zniżkowych opłat za korzystanie ze schronisk za granicą.
Federacja udziela również pomocy finansowej niektórym swoim członkom, jeżeli sami nie są w stanie wybudować lub urządzić schroniska w miejscu o szczególnych walorach turystycznych. Środki IYHF na te cele pochodzą z funduszu R. Schirrmanna (jeden z założycieli Organizacji), utworzonego z dobrowolnych opłat i darowizn.
Ważną rolę w działalności Federacji odgrywają organizowane przez nią szkolenia, w których uczestniczy kadra kierownicza schronisk. IYFH aktywnie promuje inicjatywy tworzenia krajowych stowarzyszeń schronisk młodzieżowych w tych państwach, w których organizacje takie jeszcze nie istnieją.

IYHF w Polsce

Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych, organizacja należąca do Federacji, zostało utworzone w 1926 r. jako trzecie na świecie. Obecnie zrzesza: ponad 300 schronisk młodzieżowych, około 60 000 członków, ponad 800 głównie szkolnych kół PTSM, ponad 80 „tras typowych PTSM” dla obozów wędrownych.

Więcej informacji na temat Międzynarodowej Federacji Schronisk Młodzieżowych (IYHF) znajdziesz na ich stronie:

www.hihostels.com

Email: info@hihostels.com
Tel: +44 (0) 1707 324170
Fax: +44 (0) 1707 323980

Hostelling International
2nd Floor, Gate House
Fretherne Road
Welwyn Garden City
Herts.
AL8 6RD
England