Regulamin

 

Szkolnego Koła Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych

 

I. Założenia

Głównym celem Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych jest organizowanie szkolnych schronisk młodzieżowych, a przez nie tworzenie, szczególnie dla młodzieży, jak najkorzystniejszych warunków działalności krajoznawcze - turystycznej do poznawania Ojczyzny, jej kultury, przeszłości i stałego wysiłku dla jej rozwoju. Podstawową komórką organizacyjną PTSM w placówkach oświatowe - wychowawczych jest Szkolne Koło Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych (SK PTSM) i Szkolne Koło Krajoznawcze - Turystyczne Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych (SKKT - PTSM). PTSM zakłada rozwijanie wśród młodzieży inicjatyw społecznego działania, umiejętności organizowania różnorodnych form aktywnego wypoczynku, nawiązywania kontaktów z młodzieżą z innych regionów kraju.

 

II. Zadania Szkolnego Koła PTSM (lub SKKT - PTSM)

Do zadań Szkolnego Koła PTSM należy m.in.:

1. Organizowanie działalności krajoznawcze - turystycznej oraz obozów wędrownych po trasach typowych PTSM i wypoczynku stacjonarnego.

2. Udział w imprezach krajoznawcze - turystycznych organizowanych dla młodzieży szkolnej przez PTSM, PTTK, związki harcerskie i inne organizacje.

3. Opieka nad szkolnym schroniskiem młodzieżowym (pomoc w jego urządzeniu, konserwacji sprzętu turystycznego, wyposażenie w materiały krajoznawcze itp.).

4. Krzewienie w swoim środowisku wiedzy o działalności PTSM i schroniskach młodzieżowych.

5. Gromadzenie biblioteczki krajoznawczej, eksponatów etnograficznych, przyrodniczych i innych związanych z kulturą, przyrodą, przeszłością i gospodarką wsi, miast i regionu.

6. Współpraca z samorządem i organizacjami młodzieżowymi swojej szkoły i utrzymanie kontaktów z innymi SK PTSM i młodzieżą przebywającą w schronisku.

7. Nawiązywanie kontaktów z młodzieżą z innych krajów należących do MFSM.

Wzorowa działalność SK PTSM może być wyróżniona na wniosek Zarządu Oddziału PTSM:

- dyplomem,

- Brązową, Srebrną i Złotą Odznaką PTSM.

 

III. Organizacja Szkolnego Koła PTSM (lub SKKT - PTSM)

1. Szkolne Koła PTSM mogą powstawać we wszystkich placówkach oświatowe - wychowawczych. Koło powinno liczyć przynajmniej 10 członków i być zarejestrowane we właściwym Oddziale PTSM.

2. Opiekunem Koła powinien zostać nauczyciel danej placówki oświatowe - wychowawczej.

3. Pełna nazwa Szkolnego Koła PTSM brzmi "Szkolne Koło PTSM (lub SKKT - PTSM) przy......................................"

 

IV. Członkowie Szkolnego Koła PTSM (lub SKKT - PTSM)

1. Członkiem Szkolnego Koła PTSM może zostać każdy uczeń (uczennica) danej szkoły wykazujący zainteresowanie turystyką i krajoznawstwem zapoznany z celami PTSM. Członkami SK PTSM mogą być także nauczyciele oraz rodzice uczniów danej szkoły (placówki).

2. Przyjęcia w szeregi członkowskie dokonuje Zarząd Koła. Przyjętym do danego Koła PTSM wręcza się uroczyście na zebraniu legitymację członkowską.

3. Członek Szkolnego Koła PTSM ma prawo:

a) wybierać i być wybieranym do władz szkolnego Koła PTSM,

b) brać udział w zebraniach Koła oraz zgłaszać wnioski i propozycje władzom koła zmierzające do wzbogacenia działalności programowej Koła i Towarzystwa,

c) korzystać ze schronisk młodzieżowych na warunkach ulgowych jako członek PTSM,

d) nosić odznaki PTSM,

e) korzystać z obozów i innych imprez krajoznawcze - turystycznych organizowanych przez PTSM na zasadach zawartych w ich regulaminach,

f) być wyróżnianym za aktywność w pracy społecznej.

4. Szkolne Koło PTSM zgłaszające obóz na trasach typowych PTSM lub wycieczkę w schroniskach młodzieżowych ma prawo pierwszeństwa w rezerwacji noclegów oraz 25% zniżki w opłatach za rezerwacje trasy obozu.

5. Członek Szkolnego Koła PTSM ma obowiązek:

a) przestrzegać Statutu PTSM i Regulaminu SK PTSM, a także stosować się do uchwał władz PTSM,

b) brać udział w pracach swojego Koła,

c) regulować składki członkowskie w ustalonym terminie i wysokości.

 

V. Władze i organizacja Szkolnego Koła PTSM (lub SKKT - PTSM)

Władzami Szkolnego Koła PTSM są:

- Walne Zebranie Członków Koła (najwyższa władza Koła)

- Zarząd Koła,

- Komisja Rewizyjna Koła.

Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 2 lata.

1.1 Walne Zebranie Członków Koła PTSM

Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd Koła raz w roku, dla rozpatrzenia sprawozdania Zarządu Koła i Komisji Rewizyjnej oraz ustalenia planu pracy na okres roku. W Walnym Zebraniu biorą udział wszyscy członkowie i opiekunowie Koła. Termin, miejsce i porządek walnego zebrania mszą być podane do wiadomości wszystkich członków Koła przynajmniej na 7 dni wcześniej.

Na walnym zebraniu należy:

- wybrać Prezydium zebrania,

- przyjąć protokół z poprzedniego zebrania,

- zatwierdzić sprawozdanie Zarządu Koła i Komisji Rewizyjnej,

- dokonać wyboru nowych władz Koła, w przypadku upływu kadencji,

- uchwalić plan działalności i preliminarz budżetowy na okres roku.

Walne zebranie może podjąć uchwałę o ustanowieniu składki miesięcznej lub rocznej (jednorazowo), która pozostaje na potrzeby Koła.

1.2. Zarząd Szkolnego Koła PTSM

Zarząd Szkolnego Koła PTSM składa się z 4-7 osób. Zarząd Koła wybiera spośród siebie przewodniczącego, ewentualnie wiceprzewodniczącego, sekretarza i skarbnika. Zarząd Koła może w miejsce ustępującego członka Zarządu uzupełnić swój skład drogą kooptacji członków Koła. Do zadań Zarządu Szkolnego Koła PTSM należy:

- kierowanie działalnością Koła,

- dbanie o realizację planu pracy i przestrzeganie przez członków zasad statutowych PTSM,

- decydowanie o przynależności członków Towarzystwa oraz dokonywanie skreślenia z listy członków lub wykluczenia z Towarzystwa (§0 1 6 Statutu PTSM),

- przyjmowanie nowych członków PTSM oraz pobieranie składek członkowskich wg instrukcji PTSM i zgodnie ze Statutem PTSM powoływanie, w miarę potrzeby sekcji specjalistycznych zgodnie z zainteresowaniami członków.

Obowiązki władz Szkolnego Koła PTSM są następujące:

- przewodniczący (w czasie jego nieobecności wiceprzewodniczący) - kieruje całokształtem działalności Koła, czuwa nad pracą pozostałych członków Zarządu i realizacją planów pracy Koła. W porozumieniu z opiekunem Koła zwołuje i prowadzi zebrania Zarządu, reprezentuje Koło na zewnątrz,

- sekretarz - prowadzi zeszyt pracy i teczkę korespondencyjną, protokołuje zebrania,

- skarbnik - zbiera składki członkowskie oraz wpisowe, rozlicza je z Oddziałem PTSM prowadzi zeszyt ewidencji majątku koła.

1.3. Komisja Rewizyjna Szkolnego Koła PTSM

Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybranych na Walnym Zebraniu Członków Koła, którzy pełnią funkcję przewodniczącego, jego zastępcy i sekretarza. Zebrania Komisji Rewizyjnej powinny odbywać się co najmniej dwa razy w roku.

Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:

- kontrolowanie działalności programowej, organizacyjnej i finansowej Zarządu Koła przynajmniej raz w roku,

- przekazywanie Zarządowi Koła uwag dotyczących jego pracy,

- składanie sprawozdań ze swojej działalności na walnym zebraniu Koła.

Przewodniczący Komisji może brać udział w posiedzeniach Zarządu Szkolnego Koła PTSM z głosem doradczym.

 

VI. Dokumentacja Szkolnego Koła PTSM (lub SKKT-PTSM)

1. Dokumentacja Szkolnego Koła PTSM obejmuje:

a) zeszyt ewidencyjny, zawierający spis członków i wykaz opłaconych składek członkowskich;

b) zeszyt planów pracy, protokołów z zebrań Zarządu i Komisji Rewizyjnej Koła;

c) zeszyt ewidencji majątku oraz przychodów i rozchodów Koła z ponumerowanymi stronami i opatrzonymi stemplem oddziału wojewódzkiego;

d) teczkę korespondencyjną Koła.

2. Dokumenty Szkolnego Koła PTSM przechowuje Zarząd Koła w miejscu wyznaczonym przez dyrektora szkoły (placówki) lub opiekuna Koła.

 

VII. Sprawy finansowo - majątkowe Szkolnego Koła PTSM (lub SKKT - PTSM)

1. Majątek Szkolnego Koła PTSM stanowią:

a) składki członkowskie,

b) składki uchwalone na rzecz Koła na walnym zebraniu,

c) środki wypracowane przez członków Szkolnego Koła PTSM,

d) środki przyznane przez szkołę (placówkę), komitet rodzicielski, komitet opiekuńczy i inne,

e) fundusze przydzielone przez instancje PTSM,

f) dotacje otrzymane z innych źródeł.

2. Szkolne Koło PTSM prowadzi działalność finansową zgodnie z wytycznymi Zarządu Głównego PTSM (Uchwała ZG PTSM w sprawie zasad gospodarki finansowej Kół PTSM) na podstawie zatwierdzonego przez Zarząd Koła preliminarza oraz w ramach posiadanych środków finansowych. Nadzór nad działalnością w tym zakresie sprawuje opiekun Szkolnego Koła PTSM.

3. Fundusze Koła powinny być wykorzystywane właściwie i oszczędnie, wyłącznie na realizację zadań statutowych PTSM.

4. W celu zwiększenia funduszów Koła można organizować za zgodą dyrektora szkoły:

- zbiórkę i sprzedaż makulatury i innych odpadów użytecznych,

- udział młodzieży w pracach społecznie użytecznych,

- usługi turystyczne w ramach agencji BT "JUNIOR" utworzonej przez Koło

 

­

VIII. Rozwiązanie Szkolnego Koła PTSM (lub SKKT - PTSM)

Rozwiązanie Szkolnego Koła PTSM następuje w z Oddziałem PTSM na podstawie uchwały walnego przyjętej zwykłą większością głosów.