Historia Powstania Oddziału PTSM w Łodzi

 

Początki działalności Łódzkiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych datują się na 1946 rok, kiedy założono pierwsze Schronisko Młodzieżowe na terenie Łodzi. Utworzono je z inicjatywy Kuratorium Oświaty w Łodzi, które miało zamiar rozwijać ruch krajoznawczo-turystyczny także na terenie Miasta Łodzi. Powołano Oddział PTSM, który realizował zadania  turystyczne.

Pierwsze Schronisko Młodzieżowe zostało umieszczone w pomieszczeniach suteryn w Szkole Podstawowej  nr 32 przy ul. Kopcińskiego 54, którego kierownikiem była Regina Dąbrowska.

Niestety warunki, jakie zastano w tym lokalu nie były zadowalające, można wręcz powiedzieć, że były bardzo trudne, ponieważ brakowało podstawowego wyposażenia. Po otworzeniu pierwszego Schroniska Młodzieżowego w Łodzi postanowiono, że powstanie drugie, sezonowe z siedzibą w Szkole Podstawowej nr 92 przy uI. I Dywizji im. Tadeusza Kościuszki 16/18.

Z biegiem czasu Schroniska zmieniały swoje siedziby. I tak Schronisko  Młodzieżowe nr 1 im. A. Janowskiego,  mieszczące się przy ul. Kilińskiego 63 w 1975 roku przeniesione zostało na ul. Zamenhofa 13. Kierownikiem Schroniska w latach 1975-1996 była Pani Irena Machnicka. Natomiast Schronisko Młodzieżowe nr 2, które zajmowało lokal przy ul. Piotrkowskiej 120 w 1990 roku przeniesiono na ul. Legionów. Jego kierownikiem do 1994 była Anna Grabowska, od maja 1995 do września 2005 Iwona Marjańska-Kaczmarek. 1 stycznia 1997 nastąpiło połączenie  obu schronisk a dyrektorem powstałej placówki została Iwona Marjańska-Kaczmarek. Od 2010 roku stanowisko dyrektora pełniła Iwona  Jędrzejczak. W 1970 roku oba schroniska posiadały razem 260 miejsc noclegowych stałych i około  50  dodatkowo dostawianych.

Pierwsze lata działalności Oddziału PTSM w Łodzi nie należały do intensywnych. Był to okres zapoznania się z terenem i werbowania osób, które zajęłyby się  organizacją i prowadzeniem spraw związanych z zarządzaniem Oddziałem i tworzeniem Schronisk Młodzieżowych. Dopiero moment reaktywowania PTSM w 1959 można zaliczyć do aktywnych działań  na polu turystycznym.

1965 rok – dokonano wyboru Zarządu Łódzkiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych

prezes - wicekurator  Oświaty  i Wychowania Kazimierz Matula,

wiceprezesi - K. Brzozowski,  Krystyna Niewiarowska,

skarbnik - Barbara Szwalm,

sekretarze - Z. Dąbrowska, M. Orłowska,

członkowie - Mieczysław Macierzyński, Klementyna Wolicka, H. Sobieszczyk, Teofil Katra.

Do 1968 roku Oddział Łódzki skupiał członków PTSM z całego województwa w jednej z siedzib Kuratorium Okręgu Szkolnego mieszczącego się przy ul. Jaracza 11 z prezesem w osobie wicekuratora – Stefana Młotkowskiego

Nierozerwalna więź jaka łączyła Kuratorium i Zarząd Oddziału Wojewódzkiego PTSM dała doskonałe efekty w organizowaniu wszelkich imprez czyli zlotów, rajdów, wycieczek, konkursów krajoznawczych z władzami oświatowymi w porozumieniu z PTTK.

W 1968 roku województwo łódzkie posiadało 27 schronisk, w tym 2 stałe.

Zarząd Główny PTSM uchwałą z dn. 3 maja 1968 roku dokonał rozdziału dotychczasowego Oddziału Wojewódzkiego  PTSM w Łodzi  na dwa oddziały: Oddział Łódzki Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych oraz Oddział Wojewódzki Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych.

(Decyzją z dn. 20 lipca 1968 roku  Prezydium  Dzielnicowej Rady Narodowej Łódź Śródmieście Wydział Spraw Wewnętrznych wraziła zgodę na rozpoczęcie działalności przez Oddział Łódzki Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych, z siedzibą władz naczelnych w Warszawie, zorganizowanego na podstawie paragrafu 38 pkt.1 i 2 Statutu Stowarzyszenia).

Zatem od 1 lipca 1968 roku zaczęły działać 2 Oddziały  PTSM, Miejski  Oddział PTSM i Wojewódzki  Oddział  PTSM.

W 1968 roku PRN w Łodzi wyraziła zgodę na rozpoczęcie działalności przez Oddział Łódzki PTSM  przy ul. Kilińskiego 63.

W skład ówczesnego Prezydium Oddziału Wojewódzkiego  PTSM wchodzili: prezes i wicekurator Okręgu Szkolnego - Stefan Młotkowski,  sekretarz - Lech Kosiewicz,  członkowie - Stanisław Frass, Jerzy Nowicki, Bronisław Szwalm i Agnieszka Mazur.

W skład Oddział PTSM Miasta Łodzi wchodzili: prezes i wicekurator - Jan Jaskólski, sekretarz - Krystyna Niewiadomska, członkowie - Zdzisław Tomaszewski, Genowefa Adamczewska, Bronisław Szwalm, Mieczysław Woźniakowski, Kazimierz Matula.

Od tej pory działalność Towarzystwa opierała się na współpracy nowych zarządów i polegała między innymi na szkoleniu kadry nauczycielskiej, która była uczestnikami wycieczek szkolnych. Przy  Kuratorium w Łodzi szkoleniami kierowała pani Krystyna Niewiarowska kierownik SMOKT (Szkolne Młodzieżowe Ośrodki Krajoznawczo-Turystyczne) przy Kuratorium w Łodzi, a na terenie województwa Leszek Kosiewicz wówczas kierownik SWOKT (Szkolne Wojewódzkie Ośrodki  Krajoznawczo-Turystyczne) przy Kuratorium Okręgu Szkolnego ul. Jaracza 11.

Przeprowadzone kursy podnosiły dotychczasowe kwalifikacje kadry, co wpłynęło na zwiększenie osiągnięć. Rozpoczęto plan tworzenia nowych tras wybiegających poza obszar województwa łódzkiego. Trasy te prowadziły np. Doliną Warty, Doliną Bzury i Pilicy przy istnieniu 2 tras typowych odnotowano 28 obozów wędrownych z liczbą 6016 uczestników.

W 1969 roku na terenie województwa łódzkiego istniało 29 czynnych schronisk, a fundusze zgromadzone od Zarządu Głównego PTSM pozwoliły na powołanie schronisk  w Załęczu Małym, Bieńcu, Chojnie, Kaduckiej Kolonii. Niestety z powodu zbyt małej popularności z noclegów w lipcu skorzystało tylko po jednej grupie wycieczkowej.

1971 rok

Po okresie rozkwitu nastąpił okres stagnacji, podczas którego przestała istnieć Poradnia Krajoznawczo-Turystyczna przy Oddziale Łódzkim PTSM. Najprawdopodobniej przyczyna tkwiła  w uszczupleniu granic województwa łódzkiego i zaprzestaniu działalności Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego PTSM mieszczącego się przy ul. Jaracza 11. Natomiast działaczy z tego Oddziału wcielono w skład Zarządu Łódzkiego. Od tej pory obejmował on tylko Okręg Miasta Łodzi.

2.10.1975 rok - Decyzja Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych o powołaniu Oddziału PTSM w Piotrkowie Trybunalskim, w Sieradzu i Skierniewicach.

Zmiana ta związana była z decyzją Zarządu Głównego PTSM, który na piśmie z dn. 2.10.1975 r. upoważnił Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego w Łodzi do powołania Oddziału PTSM w  województwach:

z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim;
z siedzibą w Skierniewicach,
z siedzibą w Sieradzu,

Reorganizacja Oddziału Wojewódzkiego PTSM pozostawiła w aktywnych czynnościach tylko dwa schroniska stałe:

- Schronisko nr 1 przy ul. Kilińskiego 13 kierowane przez Irenę Machnicką od 1968  roku

- Schronisko nr 2  przy ul. Piotrkowskiej 120 - kierownik Anna Grabowska

W celu sprawdzenia jakości oba schroniska brały udział w Ogólnopolskim Konkursie Współzawodnictwa Schronisk Młodzieżowych.

2 października 1975 roku w obecności przedstawicieli Zarządu Głównego PTSM mgr Jadwigi Trawińskiej dyrektora biura Zarządu Głównego dokonano przekazania dokumentacji dotyczącej działalności merytorycznej i finansowo-gospodarczej Zarządu Oddziału Wojewódzkiego na rzecz Oddziału Łódzkiego PTSM.

1976 rok - Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza Oddziału Wojewódzkiego Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych – 13.11.1976

W czasie Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej ZOW PTSM w Łodzi w dniu 13.11.1976 roku wybrano następujący skład osobowy Zarządu Oddziału Wojewódzkiego  PTSM w Łodzi:

prezes - Zdzisław Niewiadomski, wiceprezesi - Mieczysław Klimek, Kazimierz Matula, sekretarz - Stanisław Ciesielka, skarbnik - Janina  Freytag,

członkowie - dr Piotr Bak, Jadwiga Bieńczak, Kazimierz Kalinowski, Anna Kaluta, Tadeusz Macierzński, Jerzy Miecznikowski, Krystyna Niewiarowska, Jadwiga Pasternak-Wujecka, Barbara Wacek, Ryszard Mizenko.

Sąd Koleżeński w składzie: Tadeusz Romanowski, Krystyna Lenk, Aleksandra Muszyńska.

Ze względu na przejście do innej pracy rezygnację złożył Prezes Zdzisław Niewiadomski, przyjęto  Jego rezygnację z funkcji prezesa i członka ZOW PTSM  w dn. 4.11.1977 r., a w skład Zarządu dokooptowano Aleksandrę Skonieczną (zastępca Kuratora Oświaty) i powierzono jej funkcję Prezesa. W dniu 29.11.1979 złożyła rezygnację członek  Komisji Rewizyjnej Krystyna Berthold, a na jej miejsce dokooptowano Jerzego Nowickiego.

Rok 1980 był okresem gdzie ruch turystyczny znacznie zmalał.

1981 – Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych

W 1981 - Podczas  Konferencji  Sprawozdawczo-Wyborczej dokonano wyboru władz Zarządu Oddziału Wojewódzkiego  PTSM w Łodzi: w skład którego weszli: prezes – zastępca Kuratora Oświaty Aleksandra Skonieczna, wiceprezesi – Janina Freytak, Mieczysław Klimek, sekretarz – Stanisław Ciesielka, skarbnik – Lech Kosiewicz, członkowie - Tadeusz Macierzyński, Ryszard Miezienko, Jerzy Miecznikowski, Barbara Wacek.

1984 przypadała 25. rocznica działalności ZOW PTSM

1986 rok  Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych. Podczas  Konferencji  Sprawozdawczo-Wyborczej dokonano wyboru władz Zarządu Oddziału Wojewódzkiego  PTSM w Łodzi:Bogdana Cegielski – prezes  ZOW PTSM- Łódzki Kurator Oświaty, wiceprezes - Aleksandra Skonieczna, wiceprezes - Mieczysław Klimek, sekretarz - Stanisław Ciesielka – kurator, skarbnik - Janina Freytag

Członkowie - Leszek Bulski, Lech Kosiewicz, Krystyna Lenke, Irena Machnicka, Jerzy Miecznikowski, Barbara Jaster-Ostrowska, Edward Paszke, Marek Siedlecki, Barbara Wacek

7 października 1990 r. - Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Wojewódzkiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych. Podczas Konferencji Sprawozdawczo-wyborczej dokonano wyboru władz Zarządu Oddziału PTSM w Łodzi:

Prezesem ZOW PTSM  została  wybrana - Wanda Kruszyńska

Wiceprezes-Barbara Wacek

Wiceprezes Piotr Wierciński

Skarbnik –Janina Freytag

Sekretarz-Halina Stasiak

Członkowie: Edward Paszke, Ryszard Bonisławski

1996 - XI Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze PTSM  Wojewódzkiego Oddziału Łódzkiego  PTSM. Podczas  Konferencji  Sprawozdawczo-Wyborczej dokonano wyboru władz Zarządu Oddziału PTSM w Łodzi:

Prezesem ZOW PTSM  - zostaje  Jerzy Zawieja

Kazimierz Walczak -  wiceprezes

Blandyna Zajdler wiceprezes Zarządu

Elżbieta Urbaniak -skarbnik

Teresa Kulesza - członek Zarządu

Piotr Wierciński - sekretarz

Leszek Abrahamowicz - członek Zarządu

Zygmunt Szmidt - członek Zarządu

Edward Paszke - członek Zarządu

Zygmunt Sawko - członek Zarządu

Cezary Piotrowski - członek Zarządu

2001 rok - XII Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych w Łodzi - 7 kwietnia 2001 roku. Podczas  Konferencji  Sprawozdawczo-Wyborczej dokonano wyboru władz Zarządu Oddziału PTSM w Łodzi:

prezes – Marianna Strugińska-Felczyńska

wiceprezesi – Cezary Piotrowski, Iwona Marjańska-Kaczmarek-

skarbnik - Teresa Kulesza

sekretarz - Zygmunt Sawko

członkowie - Edward Paszke, Wiesława Promińska, Kulik Paweł, Łada Anna, Jan Krawczyk, Dorota Rózga.

Komisja Rewizyjna - Bartczak Dorota, Violetta Maciejewska, Bieniak Krzysztof.

2006 rok - XIII Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze

Na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym Polskiego Towarzystwa Schronisk  Młodzieżowych 20 października  2006 wybrano Zarząd Oddziału PTSM w składzie:

prezes – Marianna Strugińska-Felczyńska

wiceprezes - Cezary Piotrowski

sekretarz - Zygmunt Sawko

członek Zarządu - Edward Paszke, Janusz Krawczyk, Wiesława Promińska, Teresa Kulesza, Anna Łada, Paweł Kulik, Dorota Rózga, Iwona Marjańska-Kaczmarek,

Komisja Rewizyjna: Dorota Pełka, Violetta Maciejewska, Krzysztof Bieniak

Sąd Koleżeński: Elżbieta Urbaniak, Radosław Dałek, Alicja Gucajtis

2011 rok - XIV Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze

Na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych 1 grudnia 2011  dokonano wyboru władz do Zarządu w składzie:

prezes – Marianna Strugińska-Felczyńska

wiceprezes – Cezary  Piotrowski

skarbnik - Teresa Kulesza

sekretarz - Sawko Zygmunt

członkowie Zarządu - Edward Paszke, Anna Łada, Wiesława Promieńska,, Iwona Jędrzejczak, Dorota Rózga, Iwona Marjańska-Kaczmarek, Janusz Krawczyk

Komisja Rewizyjna Oddziału: Krzysztof Bieniak, Grażyna Rubacha, Dorota Bartczak,

Sąd Koleżeński: Alicja Gucajtis, Radosław Dałek, Krystyna Walczak

Na Krajowy Zjazd zgłoszono następujące osoby: Mariannę Strugińską-Felczyńską, Cezarego Piotrowskiego, Zygmunta Sawko.

Cezary Piotrowski został członkiem Zarządu Głównego PTSM w Warszawie.

 

Informacje o Oddziale PTSM w Łodzi

 

1. Na podstawie postanowienia Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych z dn. 17.06.2000  zostaje utworzony  Terenowy Oddział Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych w Łodzi. Wojewódzkie Zarządy Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych zostają przekształcone w Oddziały Terenowe PTSM i Okręgi PTSM.

2. Powołano Okręgi Wojewódzkie PTSM. W skład Okręgu Łódzkiego wchodzą  Oddział Terenowy PTSM z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim  oraz Oddział Terenowy PTSM z siedzibą w Skierniewicach.

3. 17 czerwca 2000 roku wpisano Oddział do Rejestru Kół Oddziałów  w Zarządzie Głównym i zarejestrowano pod numerem 5/1.

Oddział Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych w Łodzi ma nadane imię Lecha Kosiewicza – propagatora krajoznawstwa i turystyki szkolnej, wychowawcy wielu pokoleń nauczycieli turystów. Aktu  nadania imienia dokonał Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych w Warszawie podczas XII Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej w dn. 7.04.2001 r. Ceremoniału dokonał prezes Zarządu Głównego Henryk Gołębiowski.

4. Oddział Łódzki Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych został 26 września 2002 r. zarejestrowany w krajowym Rejestrze Sądowym i istnieje pod nr 0000132454 w Rejestrze Stowarzyszeń i innych Organizacji Społecznych, Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej. Rejestrację prowadził Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia Sąd Gospodarczy  XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego w Łodzi ul. Pomorska 7.

Z chwila zarejestrowania KRS – Krajowego Rejestru Sądowego Oddział posiada osobowość prawną czyli od 26.09.2002 roku.

5. Decyzją Urzędu Skarbowego Łódź Polesie ul. 6 Sierpnia nr 84/86 w Łodzi nadano numer identyfikacji podatkowej z dn. 28.08.2002 roku. Numer Identyfikacji Podatkowe dla Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych im. Lecha Kosiewicza: 727-25-66-564. 9. Oddział  Łódzki PTSM im Lecha Kosiewicza posiada nr konta bankowego -   dla Oddziału PTSM im L.Kosiewicza istnieje w Powszechnej Kasie Oszczędności Bank Polski Łódź al. Kościuszki 125  (PKO BP SA.) I 0 /M w Łodzi ul Kościuszki125 .

6. Główny Urząd Statystyczny, Al. Niepodległości 208 w Warszawie. Krajowy Rejestr Urzędowy Podmiotów Gospodarki Narodowej. Urząd Statystyczny w Łodzi ul Suwalska 29, 93-176 Łódź, wydali zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON. Na podstawie złożonego wniosku, osoba prawna o nazwie Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych Oddział im. Lecha Kosiewicza i siedzibie w Województwie Łódzkim, powiat M. Łódź, gmina/ dzielnica Łódź - Polesie. Adres Łódź, ul. Ludwika Zamenhofa 13, 90-510 Łódź Otrzymał numer identyfikacyjny REGON  473150411. Do powyższego numeru przypisane są następujące informacje :

Szczególna forma prawna: 55 STOWARZYSZENIA

Własność : 215 WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Rodzaj przeważającej działalności (wg POLSKIEJ Klasyfikacji Działalności PKD): 9133 DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANYCH.

Podpisane prze dyrektora Urzędu Statystycznego  w Łodzi. 26-06-2006.

7. 9.01 2009 roku Oddział PTSM im Lecha Kosiewicza  w Łodzi  został przyjęty uchwałą Zarządu 02/08 Rady Organizacji Pozarządowej Województwa Łódzkiego do grona członków Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Łódzkiego. E-mail: rada@opus.org.pl

8. 12 lutego 2009 roku Zarząd Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych im. Lecha Kosiewicza podjął uchwałę o przystąpieniu do Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Łódzkiego. Podstawę prawną stanowi art. 22 ust 2 pkt Statutu Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych im. Lecha Kosiewicza w Łodzi. Porozumienie współpracy z Regionalną Organizacja Turystyczną w Łodzi

9. Oddział  posiada swój nr konta bankowego dla Oddziału Łódzkiego  PTSM im L.Kosiewicza założony w Powszechnej Kasie Oszczędności Bank Polski Łódź al. Kościuszki 125  (PKO BP SA.) I 0 /M w Łodzi ul Kościuszki125

10. Dokonano zmiany konta w ZUS na Zamenhofa 3. Obecnie jest PTSM 0/Łódź

11. Podpisane porozumienie Umowy Najmu z 03.01.2000 r. w Łodzi pomiędzy Szkolnym Schroniskiem Młodzieżowym w Łodzi ul. Legionów 27 (wynajmującym) reprezentowanym przez dyrektora Schroniska Młodzieżowego i głównego księgowego a Oddziałem PTSM im. Lecha Kosiewicza reprezentowanym przez prezesa. Na podstawie Pisma Dyrektora Wydziału Edukacji ED-IV-4/4 2SSM/1/99 z dn.1999-03-24.

12. Porozumienie współpracy z dn. 11 lutego 2008 roku zawarte pomiędzy: Kuratorium Oświaty  w Łodzi al. Kościuszki 120 reprezentowanym  przez Łódzkiego Kuratora Oświaty Barbarę Kochanowską a Polskim Towarzystwem Schronisk Młodzieżowych Oddziałem im. Lecha Kosiewicza  ul. Zamenhofa 13 w Łodzi reprezentowanym przez Mariannę Strugińską-Felczyńską.  (Na podstawie art. 31 pkt. 12 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami).­

Opracowały: Marianna Strugińska-Felczyńska i Agnieszka Gajek